วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการประชุมและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) “KM Hybrid 2022 #พลังขับเคลื่อนแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2565

สพ.ญ. ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม โดยมี สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สพ.ญ.สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา และคณะเข้าร่วมงานการประชุมและนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) “KM Hybrid 2022 #พลังขับเคลื่อนแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี 2565 โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกภูมิภาค ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อพัฒนาด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ในด้านการจัดการความรู้ ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นำเสนอในหัวข้อ “Dashboard: Data is the new oil” จากนายจิตรภณ สุรีจิตสิริ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ และวันที่ 17 สิงหาคม 2565 มีการบรรยาย เรื่อง "Empathic Communication สื่อสารอย่างถูกใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน" น.สพ.ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช และนายกฤติน สุชาโต วิทยากรจากบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์