tee (2)

         วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 นายฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Regional Infectious Substance Shipping Program and Standard Operating Procedure Development Workshop ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับ RPHL Network ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรลดภัยคุกคาม (Defense Threat Reduction Agency - DTRA) และทีมวิทยากรจาก Sandia National Laboratories โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการสุขภาพคนและห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ระดับภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย เนปาล ติมอร์-เลสเต ปาปัวนิวกินี อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า สิงคโปร์ กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งตัวอย่างติดเชื้อตามข้อกำหนดสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ผ่านการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เช่น การบรรจุสารชีวภาพหรือตัวอย่างติดเชื้อ การใช้สัญลักษณ์และการกรอกข้อมูลในการจัดส่งให้ถูกต้อง และการเขียน Standard Operating Procedure (SOP) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายของแต่ละประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาคให้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

tee (1)