ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.40 น. ตามที่กรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “The Project for Acceleration of Livestock Revolution in Thailand aiming to be the Kitchen of the World through the Development of Novel Technologies for Stable Livestock Production and Food Safety”
ภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development : SATREPS) ระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่น
ในการนี้ทางโครงการฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “SATREPS Workshop” โดยมีหัวข้อดังนี้
1. Picogene Workshop (Lecture & Practice) โดย Assoc. Prof. Kentaro YAMADA จาก University of Miyazaki
2. Application of Nanopore Sequencers for pathogen detection (Lecture) โดย Assoc. Prof. Junya YAMAGISHI จาก Hokkaido University
3. Application of Illumumina Sequencing technologies for parasite studies (Lecture) โดย Assoc. Prof. Ryo NAKAO จาก Hokkaido University
ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ