วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายให้ สพ.ญ.นันทพร วันดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สพ.ญ. ธรรมรัฐ สุจิต กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา และสพ.ญ.พีรดา ศิริวัชราวงศ์ กลุ่มไวรัสวิทยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับผู้กำหนดนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว : การดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียวด้านสุขภาพสัตว์” ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 โดยการประชุมเตรียมการฯ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ และการผลิตปศุสัตว์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย จัดโดย กรป. ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
โดยมีผู้แทนจากส่วนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ รวมถึง สคบ. อยส. และ สพส. กรมปศุสัตว์