เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีหนังสือเชิญ นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และดำรงตำแหน่งกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า
และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโณภาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสัตวแพทย์หญิงเกษมศรี สัจจะวิริยะกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์/ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รวมทั้งการสำรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัยภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และการจัดทำ Action plan เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์/ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และการเปิดหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้คณะผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความพร้อม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์/ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ดังกล่าว