สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยาเบื้องต้น” จำนวน 2 รุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 20 ท่าน โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มไวรัสวิทยา วิทยากรจากกลุ่มไวรัสวิทยา ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคทางไวรัสวิทยา

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์