เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตามการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (National Action Plan for Health Security: NAPHS) จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

      การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ และยกระดับขีดความสามารถของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ในแต่ละ Technical Area ภายใต้ IHR-JEE ตามข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการที่มีความสำคัญสูงของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกในการปิดช่องว่าง (GAPs) ในการประชุมนี้ มีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์