วันที่ 16 มีนาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม The 8th ASEAN Laboraotory Director Forum พร้อมด้วย ผชช ดวงใจ lสุวรรณ์เจริญ สพ.ญ เรขา คณิตพันธ์ และ ศออ. (นสพ. ร่มพฤกษ์ อุดล และ สพ.ญ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย) จัดประชุมแบบ Video Conference โดยประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งทางประเทศไทยได้นำเสนอในหัวข้อ Update and progress ASEAN Reference Laboratories ผอ สสช.นำเสนอ ในส่วนของโรคบรูเซลลา และสพ.ญ.กิ่งกานต์ฯ นำเสนอส่วนของโรคปากและเท้าเปื่อย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์