วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 โดยมีสัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยาฯ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์