ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 256 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์จัดการประชุมการเตรียมข้อมูลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการขอคืนสถานภาพปลอดโรคแอฟริกาในม้า (AHS) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีกำหนดการประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำข้อมูลร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านข้อมูลของทุกห้องปฏิบัติการ ประชุมหารือสรุปการจัดทำข้อมูล ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์