เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจัดให้มีการบรรยายผลสําเร็จจากโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิต monospecific polyclonal antibody ต่อเชื้อ Brucella abortusและ Brucella melitensis” โดยหัวหน้าโครงการ นายสัตวแพทย์ ดร. กรีสัลย์ พรรคทองสุข ผู้บรรยายได้กล่าวนําถึงโรค Brucellosisใน ป ศุ สัต ว์ซึ่งเกิดจากเชื้ อ Brucella abortusและ Brucella melitensis โดยเชื้อแต่ละชนิดมีหลาย biovars ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเพื่อผลิต antibody ที่ มีความจําเพาะสําหรับนํามาใช้ในการชันสูตรโรค โดยทําการฉีดเชื้อเพื่อสร้าง antibodyในกระต่าย และทําการ absorbtion ด้วย heterogenous antigen จากนั้นนํามาแยกสกัดโดยทํา chromatographic purification เพื่ อ ให้ ได้immunoglobulin G (IgG)ที่มีความจําเพาะต่อเชื้อ แล้วจึงนํ าไปทดสอบด้วยวิธี slide agglutination พบว่า nonospecific polyclonal antibodyที่ผลิตได้ให้ผลบวกต่อ homogenous antigen และให้ผลลบต่อ heterogenous antigen ผลการศึกษาที่ได้สามารถนําไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ ในการตรวจหาเชื้อ Brucella abortusและ Brucella melitensisในระดับ biovar เพื่อชันสูตร ควบคุม และป้ อ ง ก ัน โรค Brucellosis ในปศุสัตว์ต่อไป โดยมี สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคําคูณ ผู้อํานวยการ สสช สพ.ญ. สนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา สพ.ญ. มนทกานติ ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ และนักวิชาการของ สสช เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็น และการบรรยายจัดขึ้น ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใต้มาตรการ DMHTT ที่ควบคุมป้ องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างเคร่งครัด และผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม zoom conference ไปพร้อมก ัน การบรรยายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการของ สสช ได้รับความรู้ ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการทํางานวิจัย โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์