วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุม การประชุม เรื่อง การใช้ยาสัตว์ที่ถูกต้องและการรักษาโรคลัมปีสกินแนวทางใหม่ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ที่สหกรณ์โคนมนครปฐม จํากัด จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ผลของการใช้ยาสัตว์ที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดยาตกค้างและเชื้อดื้อยา” และนายวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การรักษาโรคลัมปีสกิน แนวทางใหม่ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันระบบ แลคโตเพอร์ออกซิเดส” เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์โคนมนครปฐม จํานวน 30 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ต่างๆ ที่ส่งนมให้ บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด จํานวน 16 แห่ง ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ยา ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดยาปฏิชีวนะตกค้างและเชื้อดื้อยารวมถึงเข้าใจ วิธีการรักษาโรคลัมปีสกิน แนวทางใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams #ครอบครัวปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์