เมื่อวันจันทร์ที่ 13  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคในสัตว์ปีกด้วยชุดตรวจสอบ duplex LAMP-LFD สำหรับตรวจพยาธิตัวตืด (Raillietina spp.) และพยาธิตัวกลม (Ascaridia galli) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  ชลธนานารถ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมไจก้า และห้องปฏิบัติการกลุ่มปรสิตวิทยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์