วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 สพ.ญ. ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มอบหมายบุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็น Voting member สพ.ญ.นันทพร วันดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็น Core Planning Team และ สพ.ญ.พีรดา ศิริวัชราวงศ์ เข้าร่วมเป็น Facilitator ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดลำดับความสำคัญของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในระดับประเทศ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Zoonotic Disease Prioritization) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสร้างความเข้มแข็งของการร่วมมือตาม แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่านศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยังได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประจำประเทศไทย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (FAO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) องค์การอนามัยโลก (WHO) และผู้เข้าร่วมประชุมจากสหสาขาวิชาจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมให้ข้อมูลเเละจัดอันดับครั้งนี้ ผลการจัดอันดับ 5 โรคติดต่อสำคัญระหว่างสัตว์เเละคน ที่ต้องเเละเฝ้าระวังร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างเครือข่ายภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19, SARS, MERS) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอีโบลา ทั้งนี้ โรคติดต่อระหว่างสัตว์เเละคนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังเเละป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงเเละรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์