วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมการจัดอบรมระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน (Management officers)ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน ศวพ.ประจำภูมิภาค 8 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ลงนามในใบตอบผล ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Google meet