วันที่ 10 มีนาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมร่วมองค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE หารือความร่วมมือด้านเทคนิคและสุขภาพสัตว์ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ the OIE delegate of Thailand เป็นหัวหน้าฝ่ายไทยประชุมร่วม OIE พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย Dr.Monique Eloit, Director General of OIE Headquarters (Video conference) Dr.Hirofumi Kugita, OIE Regional representative for Asia and the Pacific, Dr.Ronello Abila ผู้แทนจาก OIE Sub-Regional representative for South-East Asia, OIE focal point ของประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มกอช. กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กรป. อยส. สคบ สพส. สกม. สตส. กสก. และสสช. สาระสำคัญ ดังนี้

       1. แนะนำ OIE National Focal Point of Thailand ด้านต่างๆ ในสถานะล่าสุด

       2. การหารือการดำเนินงานและความร่วมมือในประเด็น

- ความคืบหน้าการขอสถานะทางการทูตของ OIE และการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกัน

- การรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกไกลและโอเชียเนีย ครั้งที่ 32 ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดจัดในสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายน 64 โดยจะมีการประชุมเตรียมการในวันที่ 25 มีนาคม 2564 นี้

- การดำเนินการ PVS self-evaluation โครงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (IHR/PVS National Bridging Workshop) และ PVS Laboratory ในด้าน animal disease ซึ่งประเทศไทยยินดีเข้าร่วม

- มาตรการดำเนินการในการจัดการโรคระบาดสัตว์ต่างถิ่น (exotic diseases) ในการอนุญาตนำเข้าเพิ่มขึ้น จากมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ โดย OIE จะรับไปเสนอและผลักดันให้เป็น National agenda ในที่ประชุมต่อไป

- ความร่วมมือด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health ในเรื่องการทำ AMR aquatic ซึ่ง OIE จะพิจารณาพัฒนาทำมาตรฐานสากลและแนวทางในการเฝ้าระวังและติดตามในสัตว์น้ำ ครอบคลุมในด้านเก็บตัวอย่าง วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป ฝ่ายไทยเสนอเพื่อความมั่นคงทางวัคซีน สามารถมีวัคซีนใช้เพียงพอในกรณีฉุกเฉิน ให้มีการจัดตั้ง rabies vaccine bank ในภูมิภาค ซึ่ง OIE จะรับประสานผู้ผลิตและประเทศต้นทางเพื่อให้ได้ในราคากลาง

- ความร่วมมือด้านสัตว์ป่า เช่น โครงการ Twinning Program จากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า ศูนย์สุขภาพสัตว์ป่า และแผนกิจกรรมความร่วมมือด้านสัตว์ป่า

- ฝ่ายไทยเสนอให้มีการพัฒนามาตรฐานและแนวทางเกี่ยวกับ autogenous vaccine โดย OIE รับพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง OIE และประเทศไทย ยกระดับความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์และด้านอื่นๆ ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสัตวแพทย์ต่อไป

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์