วันที่ 10 มีนาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม "การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญในปศุสัตว์" พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการ/ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ทั้ง 8 แห่ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตะวันออก ตะวันตก เหนือตอนบน เหนือตอนล่าง ใต้ตอนบนและใต้ตอนล่าง) ปศุสัตว์เขต (video conference) ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ดังนี้

      1. มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคที่สำคัญของสถาบันสุขภาพสัตว์ และศวพ.

      2. พิจารณาทบทวนปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ชนิดตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง ชนิดและเทคนิควิธีการ และแนวทางการแก้ไขเพื่อรักษามาตรฐานการทดสอบ โดยปัญหาที่พบส่วนมากเกิดจากการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม เห็นควรให้แจ้งทางเขตและจังหวัด เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสมทั้งจำนวนและปริมาณตัวอย่าง วิธีการเก็บ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการส่งตัวอย่างมาห้องปฏิบัติการ ให้มีวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ได้มาตรฐานแนวทางเดียวกัน good sample and good result

      3. การอนุญาตห้องปฎิบัติการเครือข่ายในการตรวจโรค เช่น ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและด่านส่งออก

      4. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพื้นที่และห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนายกระดับการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันเหมาะสมในระดับสากล ตรวจวิเคราะห์โรคได้แม่นยำและรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคได้ตามหลัก รู้เร็ว สงบโรคได้เร็ว

ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์