วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดงานรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนกอง/สำนัก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปีสกิน โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลฟาร์ม การเลี้ยงสัตว์ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นต้นเมื่อสัตว์มีอาการเจ็บป่วย การเลือกชนิดและสายพันธุ์ปศุสัตว์ที่ทนทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ การให้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องตามโภชนศาสตร์สัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดี รวมถึงการนำผลิตผลจากการเลี้ยงสัตว์ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกสุขอนามัย สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ เกษตรกร และผู้บริโภค
ในการประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมภายในงานและการแสดงต่างๆ การมอบหมายหน้าที่แต่ละหน่วยงาน มีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาพ/ข่าว : กรมปศุสัตว์