วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 น.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางรัชนีกร วิทูรพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมประชุม 4th scientific meeting and workshop on foot-and-mouth disease between Regional Reference Laboratory for Foot-and-Mouth disease in South East Asia and Kodaira Research Station ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย ณ National Institute of Animal Health, NARO ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์