วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุวนันท์ เกิดเทวา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รุ่นที่1 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ Mentor ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง และ นางสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Mentor ระดับผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ปี2565 และแผนการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อปริญญาโท เตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อการศึกษาปริญญาโท หัวข้อเบื้องต้นคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยที่สนใจจะยื่นสมัคร ณ ห้องประชุมชั้น1 ทำเนียบองคมนตรี โดยมี นายอำพล กิตติอำพล องคมนตรี เป็นประธาน โดยมีกรรมการคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ได้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติของสถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ และจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการท่องเที่ยว กรมศุลกากร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมทางหลวง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน

 

ภาพ : กรมปศุสัตว์