เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตัวแทนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้เข้าร่วมพิธีฉลองความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ณ กรมปศุสัตว์  ในการนี้ตัวแทนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้นำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก CDC ทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ แก่เอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์