วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สพ.ญ.ดร. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม JICA สสช. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคุณภัทธิรา อินทนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลอ๊อกฟอร์ด เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองเป็น PT provider

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์