วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา มอบหมายให้ นายคมกฤษ โสมนัส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

#ครอบครัวปศุสัตว์

“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์