วันที่ 21 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศน่าอยู่น่าทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์