วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศน่าอยู่น่าทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

#ครอบครัวปศุสัตว์ #ทำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง #สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ