ข้อปฏิบัติการฝึกงาน จำนวนเนื้อหา:  5
กิจกรรมฝึกงาน จำนวนเนื้อหา:  2