วันที่ 16 มีนาคม 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเข้าร่วมดำเนินการตามโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายสัตวแพทย์อิสระ สิริกนก นายสัตวแพทย์วรา วรงค์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ เคหะชุมชนเขตหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์