กรมปศุสัตว์ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ