สุกร จำนวนเนื้อหา:  16
โค กระบือ จำนวนเนื้อหา:  50
ม้า จำนวนเนื้อหา:  3
แพะ แกะ จำนวนเนื้อหา:  2
สัตว์ปีก จำนวนเนื้อหา:  13
สัตว์ป่า จำนวนเนื้อหา:  9
โรคสัตว์ติดต่อสู่คน จำนวนเนื้อหา:  20
ทะเล จำนวนเนื้อหา:  6