คณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ

ซึ่งบรรยายโดยคณะทำงานฯ ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Training of Trainers ด้าน Biosafety โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ GLP โดย น.สพ.เอกรินทร์ คงขำ Sample packaging โดย น.สพ.อิสระ สิริกนก PPE โดย น.สพ.พีรวิทย์ บุญปางบรรพ Emergency Response และการฝึกปฏิบัติการใช้ spill kits โดยคุณพนม ใสยจิตร และคุณภมรญา ดีแก้ว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสื้น 26 คน

ข่าว / ภาพ – กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ