เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ

จัดโดยนายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและปนเปื้อนสารเคมีและฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 14 มีนาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและพนักงานทำความสะอาด จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก็บขน และหรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำหนดให้มีการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอย ติดเชื้อ ผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเก็บและชนมูลฝอยติดเชื้อ แล้ว และได้จัดการฟิกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 1 ครั้งในปีงบประมาณ 2556 แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งใหม่ยังไม่ได้รับการอบรมอีกจำนวนมาก จึงมีประสงค์ ขอจัดการฟิกอบรมให้แก่บุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทั้ง 7 แห่ง ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อและการทำลายเชื้อ ตลอดจนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งสามารถปีองกันอันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการคัดแยก การกำจัด และการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกวิธี เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของภาชนะบรรจุและภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี เพื่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 สามารถดำเนินการไปได้โดยชัดเจนและถูกต้องเหมาะสม

ข่าว / ภาพ – กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ