เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management)

จัดโดยคณะทำงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพและฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 -26 เมษายน 2561 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 24 คน โดยที่มีวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 4 ท่าน ประกอบด้วยคุณวัฒนพงศ์ วุทธา คุณพนิดา เกสรประเสริฐ คุณอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ และคุณรติกร กัณฑะพงศ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ และการจัดการทางห้องปฏิบัติการต่อสิ่งส่งตรวจ สารชีววัตถุ สารเคมี อุปกรณ์ ขยะพิษ และขยะติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ

ข่าว / ภาพ – กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ