วันที่ 29-31 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2566 คณะทำงานกิจกรรม 5ส ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลให้คะแนนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ