ถาม

ตอบ

1 การเดินทางมายังสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ มีกี่เส้นทาง ? 1 ใช้ Google Map นำทาง ระบุปลายทาง https://goo.gl/maps/7Pk2QNkkjKWHdCSt5

มี 5 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ 1 เข้าประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต (ถัดจากสำนักงานปรณูเพื่อสันติ - บริษัทยาคูลต์ฯ ผ่านศูนย์ควบคุมศัตรูพืช เลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนสาธิตฯ ตรงมาผ่านอาคาร 50 ปี (ซ้าย) ผ่านคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ซ้าย) โรงอาหาร (ขวา) พอถึงสี่แยก ตรงไป ผ่านห้องปฏิบัติการกลาง (ซ้าย) สำนักมาตฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ (ซ้าย) ถึงสะพานข้ามคลอง-สี่แยก เลี้ยงซ้าย อาคารสีครีม
เส้นทางที่ 2 เข้าประตู 1-2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เลี้ยวซ้าย ผ่านกองยานพาหนะ ร้านขายผลิตภัณฑ์เกษตร (ซ้าย) สนามฟุตบอล (ขวา) ตรงไปยังศูนย์ชีวินทรีย์แห่งชาติ ไปตามเส้นที่ 1
เส้นทางที่ 3 เข้าประตู 3 (มีตู้ ATM) ตรงไปผ่านธนาคารกรุงศรีฯ คณะวิทยาศาสตร์ ไปรษณีย์ สำนักหอสมุด (ซ้าย) ปั้ม ป.ต.ท. (ขวา) ตรงไปถึงสีแยก มองเห็นโรงอาคารอยู่ทางซ้าย เลี้ยวขวา ผ่านห้องปฏิบัติการกลาง ตรงไปตามเส้นที่ 1
เส้นทางที่ 4 เข้าประตูใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลยธิน มองเห็นหอประชุมใหญ่ หลังคาสีส้ม วิ่งวนขวารอบสระน้ำ จนถึงสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ผ่านกรมประมง (ขวา) คณะวนศาสตร์ (ซ้าย) ถึงสี่แยก ตรงไปผ่านกองวัตถุมีพิษ (ซ้าย) สถานีวิทยุเกษตร (ขวา) ผ่านกรมวิชาการเกษตร (ซ้าย) ถึงสามแยกต้นโพ ร้านข้าวแกง เลี้ยวขวา ผ่านกรมอุทยานแห่งชาติ (ขวา) ร้านซ่อมมอร์เตอร์ไซค์ (ซ้าย) กรมฝนหลวงฯ (ขวา) กลุ่มงานวิจัยไรโซเบียม (ขวา) ถึงสี่แยกต้นมะขาม ตรงไปจนถึงอาคารสีครีม
เส้นทางที่ 5 เข้าซอย 45 ถนนพหลโยธิน ปากซอยกรมป่าไม้-สำนักบริการสาธารณสุข ตรงข้ามกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มาตามซอย ผ่านหอพัก จนถึงสามแยกวินมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง (ซอยพหลโยธิน 45 แยก 15) เลี้ยวซ้าย มาตามถนนทวีศักดิ์เสสะเวช จนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเกษตรพัฒนา เลี้ยงซ้าย ถึงสี่แยก (ตรงไปเป็นสะพานข้ามคลอง) ให้เลี้ยวขวา (ไม่ข้ามสะพาน)
2 ต้องการทราบรายละเอียดการตรวจสุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ หรือเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จะติดต่อใคร ? 2 หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2579 5001, 08 5521 5152, 0 2579 8908 ถึง 14 ต่อ 125 (วัน-เวลาราชการ) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line : Sarayutth Kaewkalong
3 การตรวจตัวอย่าง ต้องเสียค่าบริการหรือไม่ ? 3 การตรวจตัวอย่างทั่วไป ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ยกเว้นการตรวจเฉพาะบางโรคหรือวิธีการ ผู้รับบริการต้องจัดหาชุดตรวจ-สารเคมี
4 ห้องแล็บ (ห้องปฏิบัติการ) ของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ตรวจโรคอะไรได้บ้าง ? 4 ดูรายละเอียด คลิ้กแบนเนอร์ด้านบน หรือเลือกเมนู [ชันสูตรโรค] ด้านบนซ้าย หรือ
5 ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ มีบริการตรวจโรคสัตว์น้ำ สัตว์ป่า แมลง หรือไม่ ต้องเสียค่าบริการเท่าไร ? 5 มีบริการตรวจโรคทางไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และพิษวิทยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6 กรณีต้องการส่งตัวอย่างเร่งด่วนในวันหยุดราชการหรือ
นอกเวลาราชการ จะทำอย่างไร ?
6 เก็บและรักษาตัวอย่างในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมแนบใบประวัติมีข้อมูลครบถ้วน นำส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นำไปเก็บไว้ภายในห้องเย็น เพื่อรอการตรวจในวันทำการต่อไป
7 ต้องการทราบผลการตรวจเร่งด่วน ติดต่อที่ไหน ? 7 ติดต่อกลุ่มระบาดวิทยาฯ , 08 5521 5152, 0 2579 8908 ถึง 14 ต่อ 125 (วัน-เวลาราชการ) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line : Sarayutth Kaewkalong
8 สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ บริการรักษาสัตว์ป่วยหรือไม่ ? 8 ไม่มีบริการรักษาสัตว์ป่วย โปรดนำสัตว์ไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกสัตว์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือเอกชน
9 สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ รับสมัครงานตำแหน่งอะไรบ้าง ? 9 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้าราชการพลเรือน และพนักงานราชการ
(1) ข้าราชการพลเรือน มีหลายตำแหน่ง เช่น นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานธุรการ ฯ เปิดสอบผ่านกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ดูประกาศที่เว็บไซต์


(2) พนักงานราชการ มีหลายตำแหน่ง เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นายช่างไฟฟ้า พนักงานธุรการ พนักงานห้องปฏิบัติการ ฯ รับสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่าง ดูประกาศที่เว็บไซต์


หมายเหตุ ลูกจ้างประจำ ไม่มีการรับสมัครใหม่เนื่องจากหลังเกษียณอายุราชการจะถูกตัดตำแหน่ง
10สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ รับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ รับช่วงเวลาไหนบ้าง ? 10 รับนักศึกษาฝึกงานเป็นบางช่วงเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ห้องปฏิบัติการต่างๆ ไม่มีภารกิจสำคัญ จะสามารถรับฝึกงานได้ โปรดดูรายละเอียด
11 การฝึกอบรมสัมมนา-การบรรยายพิเศษ ที่สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จัดขึ้น บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ? 11 จัดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ กอง/สำนักในสังกัดกรมปศุสัตว์ และนักศึกษาฝึกงาน (บางหลักสูตร)
12 สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จำหน่วยยารักษาโรคสัตว์ และวัคซีนสำหรับสัตว์หรือไม่ ? 12 ไม่มีบริการยารักษาโรคสัตว์ หรือวัคซีน โปรดติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ต่างๆ
13 สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ บริการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ คิดค่าใช้จ่ายเท่าไร และมีวิธีจัดส่งหัวสุนัข-แมวอย่างไร ? 13 มีบริการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วิธีการส่งตัวอย่างโปรดดู
14 ขอทราบวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ? 14 วิธีการเก็บตัวอย่าง แตกต่างกันตามชนิดตัวอย่างที่จะเก็บและวิธีการทดสอบ-วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรดดู
15 ในต่างจังหวัด จะส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างไร ? 15 ส่งตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในส่วนภูมิภาค 8 ศูนย์ (ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น สุรินทร์ ชลบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา) โปรดดู
16 จะส่งตัวอย่างตรวจโรคปากและเท้าเปื่อยได้อย่างไร ? 16 ส่งตัวอย่างที่ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ โปรดดู
17 จะทราบข้อมูลโรคสัตว์ และคำแนะนำวิธีป้องกันโรคสัตว์ ได้อย่างไร ? 17 หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2579 5001, 08 5521 5152, 0 2579 8908 ถึง 14 ต่อ 125 (วัน-เวลาราชการ) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line : Sarayutth Kaewkalong

ทางเว็บไซต์ : http://niah.dld.go.th/th/AnimalDisease/indexAnimalDisease.html