ประวัติ

การชันสูตรและวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ เดิมเป็นงานหนึ่งของกองวัคซีนและเซรุ่ม (ชื่อจัดตั้งครั้งแรก) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ ปัจจุบันคือ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยที่เริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคปากและเท้าเปื่อยขึ้นพร้อมๆ กับกองผลิตชีวภัณฑ์ ราวปี พ.ศ.2500 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

พ.ศ.2552 ได้รับการยอมรับจาก OIE อย่างเป็นทางการให้เป็น OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease (FMD) ศูนย์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยจากตัวอย่างทั้งในประเทศและจากต่างประเทศจากกลุ่มสมาชิก ASEAN และ SEAFMD วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบ การผลิตสารตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางเครือข่ายและฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน FMD ให้กับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เปิดบริการรับตัวอย่างจากต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีอาคารที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (BSL-3) ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับ RRL ได้รับการรับรองขีดความสามารถการทดสอบทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีความพร้อมและมีความเชื่อมั่นในการยื่นขอเป็น OIE Reference Laboratory โดยการจัดเตรียมเอกสาร Application for Designation as OIE Reference Laboratory ตามข้อกำหนดของ OIE ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง RRL ให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน OIE เป็น Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน Biosafety expert, Biocontainment expert และ Dr. Ross A. Lunt จากหน่วยงาน Australian Animal Health Laboratory (AAHL) ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลายาวนานและเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงาน OIE โดย Dr. Bernard Vallat, OIE Director General ได้แจ้งผลการยอมรับขีดความสามารถห้องปฏิบัติการของศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยให้เป็น OIE Reference Laboratory และยอมรับสัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย กรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็น OIE FMD expert ทั้งนี้ OIE ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม OIE General Session ประจำปีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสต่อไป ซึ่งจัดว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในแถบทวีปเอเชียที่ได้รับการยอมรับเป็น OIE Reference Laboratory ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่งของทั่วโลก คือ อังกฤษ บราซิล รัสเซีย บอสวานา อาร์เจนติน่า เบลเยี่ยม และไทย นับว่าเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่กรมปศุสัตว์ เพื่อให้นานาประเทศได้ยอมรับขีดความสามารถและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับงานด้านวินิจฉัยโรควิจัยและพัฒนาโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ในด้านการต่อรองลดข้อกีดกันทางการค้าด้านปศุสัตว์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก

พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ขอบข่ายงานสารบรรณ งานพัสดุ งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานช่าง และงานยานยนต์วันที่ 20 เมษายน 2560 สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย และอดีตผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับตำแหน่งผู้เชียวชาญองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศด้านโรคปากและเท้าเปื่อย (OIE Expert for Foot and Mouth Disease : FMD) ประจำห้องปฏิบัติการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ เป็นสมัยที่ 2 นับจากปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการด้านมาตรฐานทางชีววิทยาของ OIE อย่างเป็นทางการแล้วจากผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


ภารกิจ

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านการวินิจฉัย และพิสูจน์เชื้อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งในและต่างประเทศ
  2. ศึกษา วิจัยทางระบาดวิทยา ไวรัสชนิดย่อย แอนติเจน และแอนติบอดี และการกลายพันธุ์ระดับชีวโมเลกุล
  3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวินิจฉัย การเตรียมสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับภูมิภาค
  4. ดำเนินการด้านระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบ
  5. ดำเนินการด้านบริการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย

โครงสร้างองค์กร

 

อัตรากำลัง

ประเภท จำนวน
ข้าราชการ8
ลูกจ้างประจำ2
พนักงานราชการ11
พนักงานจ้างเหมา10
รวม31

 

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ตั้ง : 1213/1 หมู่ที่ 11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 พิกัด : 14.704644, 101.429914
โทรศัพท์ : 0 4427 9112 โทรสาร : 0 4431 4889 อีเมล์ : rrl@dld.go.th