เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 สิทธิการลา ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) Administrator 547
2 ลูกจ้างเหมาบริการในส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม Administrator 332
3 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องวินัยและการรักษาวินัยพนักงาราชการ พ.ศ. 2559 Administrator 397
4 การจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย Administrator 396
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 Administrator 521
6 หลักเกณฑ์การขอรับบำเหน็จตกทอด Administrator 369
7 หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้รับบริจาค Administrator 1862
8 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ Administrator 903
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 Administrator 1510
10 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2556 กรมปศุสัตว์ 743
11 ระเบียบการเงินการคลัง-งบประมาณ-พัสดุ Administrator 972
12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Administrator 629
13 ระเบียบการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย Administrator 735
14 มาตรการประหยัดพลังงาน Administrator 711
15 หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย Administrator 689
16 ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 729
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ Administrator 643
18 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน Administrator 991
19 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ Administrator 1000
20 การบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN/ISSN) ระบบ e-Service Administrator 825
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ