เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ

เอกสารวิชาการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
21 บทคัดย่อผลงานวิจัยและวิชาการงานประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 คณะกรรมการ 876
22 The proceeding of The 3rd Thailand-Japan Joint Conference on Animal Health 2014 คณะกรรมการ 728
23 หลักการเขียนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการกรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 917
24 คู่มือการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธู์ 899
25 โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจในสุกรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สพ.ญ.ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ 1042
26 จระเข้ : โรคและการป้องกัน นายสัตวแพทย์นพพร โต็ะมี - สัตวแพทย์หญิงจันทรา วัฒน์เมธานนท์ 1158
27 วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และยาที่ห้ามใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1348
28 แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย พ.ศ. 2556 - 2565 กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 869
29 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1012
30 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (นักวิชาการ) 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3580
31 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (นักวิชาการ) 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3172
32 โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ (ประชาชน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3081
33 การป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 6044
34 โรคพิษสุนัขบ้า น.สพ.ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร 5703
35 คู่มือการเก็บตัวอย่าง น.สพ.ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ และคณะ 3430
36 แนวทางการปฏิบัติทางคลินิกต่อปัญหาโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในประเทศไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 1874
37 โรคบรูเซลโลสิสและการชันสูตรในประเทศไทย สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ 3685
38 คู่มือการเก็บตัวอย่างตรวจโรควัวบ้า (BSE) ทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มพยาธิวิทยา 2759
39 คู่มือการจัดทำ spec ครุภัณฑ์ คณะกรรมการฯ 6184
40 คู่มือความปลอดภับทางชีวภาพ คณะทำงานฯ 4244
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ