เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 สิทธิการลา ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) Administrator 564
2 ลูกจ้างเหมาบริการในส่วนราชการไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม Administrator 344
3 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องวินัยและการรักษาวินัยพนักงาราชการ พ.ศ. 2559 Administrator 410
4 การจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย Administrator 404
5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 Administrator 535
6 หลักเกณฑ์การขอรับบำเหน็จตกทอด Administrator 385
7 หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ได้รับบริจาค Administrator 1896
8 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ Administrator 918
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 Administrator 1541
10 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2556 กรมปศุสัตว์ 763
11 ระเบียบการเงินการคลัง-งบประมาณ-พัสดุ Administrator 992
12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม Administrator 641
13 ระเบียบการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย Administrator 752
14 มาตรการประหยัดพลังงาน Administrator 728
15 หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย Administrator 709
16 ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ Administrator 746
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ Administrator 658
18 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน Administrator 1009
19 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ Administrator 1017
20 การบริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN/ISSN) ระบบ e-Service Administrator 843
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ