เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ MERS-Cov และเทคนิคการตรวจวินิจฉัย

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ MERS-Cov และเทคนิคการตรวจวินิจฉัย

สื่อผสม (multimedia)

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ MERS-Cov และเทคนิคการตรวจวินิจฉัย

วิทยากรนายสัตวแพทย์ฐาปกรณ์ แช่มช้อย
หน่วยงานกลุ่มไวรัสวิทยา
สถานที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ผู้จัดทำฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ MERS-Cov และเทคนิคการตรวจวินิจฉัย