เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์

นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างและตรวจตัวอย่าง เนื่องจากตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจของพนักงานสอบสวนว่าให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาประกอบกับมาตรา 131/1 กำหนดให้ในกรณีจำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา 131 พนักงานสอบสวนมีอานาจในการตรวจพิสูจน์ บุคคล วัตถุ หรือ เอกสารใดๆ โดยวิธีวิทยาศาสตร์ก็สามารถทำได้ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการนั้นๆ สามารถศึกษารายละเอียดในเอกสารคู่มือที่นำเสนอข้อมูลชนิดของตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง การรับตัวอย่าง การสกัดดีเอ็นเอ การตรวจตัวอย่างดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ผล ตลอดจนการรายงานผลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจอัตลักษณ์และอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์