เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2557)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2557)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 8 ยังคงนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2557)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การศึกษาปัญหา เฮโมราจิกเซฟติซีเมีย ในปลานํ้าจืด
     ทวีวัฒน์ ดีมะการ  นพพร โต๊ะมี
     [Study on hemorrhagic septicemia in freshwater fish by Taweewat Deemagarn, Nopporn Tohmee; คำสำคัญ-Keywords: เฮโมราจิกเซฟติซีเมีย ปลาน้ำจืด ความไวต่อยาต้านจุลชีพ; hemorrhagic septicemia, freshwater fish, antimicrobial susceptibility test]
92 - 112
6 มกราคม 2557
ระบาดวิทยาและการศึกษาพันธุกรรมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei สายพันธุ์ที่แยกได้จากแพะ กวาง สุกร และดินในจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธี Pulsed Field Gel Electrophoresis
     เจษฎา จุลไกวัลสุจริต  รัตติยา นาคสุวรรณ  เพชรรัตน์ ศักดินันท์
     [Epidemiology and genetic diversity of Burkholderia pseudomallei strains isolated from goats, deer, pigs and soil in Ratchaburi province by Pulsed Field Gel Electrophoresis by Jasda Julagiwansujarit, Rattiya Naksuwan, Petcharat Sakdinun; คำสำคัญ-Keywords: Burkholderia pseudomallei, pulsed field gel electrophoresis, แพะ กวาง สุกร ดิน goats, deer, pigs, soil]
113 - 129
11 กุมภาพันธ์ 2557
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่เพาะแยกได้จากแพะและดินในฟาร์มแพะด้วยวิธี Pulsed field gel electrophoresis
     อรรถพร จีนพันธ์  บุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์  ศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที
     [Molecular epidemiological study of Burkholderia pseudomallei isolated from goats and soil in farm by Pulsed field gel electrophoresis by Autthaporn Jeenpun, Busara Sittiwicheanwong, Suppaluck Limlertwatee; คำสำคัญ-password: Burkholderia pseudomallei, DNA pattern, pulsed field gel electrophoresis]
130 - 138
25 กุมภาพันธ์ 2557

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2557)