เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)


รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2552

  • นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์
  • ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่นการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2553

  • นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ)
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ


รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัล 96 หน่วยงานบริการเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-19.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลคุณภาพการ ให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน สำหรับกระบวนงานงานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ โดยสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับมองรางวัลครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้(นครศรีธรรมราช)เข้าร่วมงานแสดงความยินดี

ก.พ.ร.จัดให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่ส่วนราชการที่พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป็นประจำทุกปี ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและโล่รางวัลในการประชุมมอบนโยบายสำคัญหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างที่ 18 - 20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ


นอกจากรางวัลดังกล่าวนี้แล้ว ช่วงปี พ.ศ.2552-2553 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดยังได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอีก 4 รางวัล ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์ และ ปี พ.ศ.2553 กระบวนงานรางวัลดีเด่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่นการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ก.พ.ร. ยังได้สนับสนุนส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน นำผลงานการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ในปีนี้สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จะได้เสนอขอรับรางวัลนี้ต่อไป
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระดับดีเด่น ประเภทภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะเข้ารับรางวัล

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่นประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ กระบวนงานการผลิตพืชอาหารสัตว์ คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รางวัลระดับดี ประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโคนมแห่งเอเชียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน กองปศุสัตว์ต่างประเทศและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ โดยในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ขอแสดงความยินดี ชื่นชมและภาคภูมิใจในความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้พัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์และสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศจาก ก.พ.ร. ซึ่งเป็นการสร้างซื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่หน่วยงานและกรมปศุสัตว์ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาตินี้สืบเนื่องจาก ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนขึ้น เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการ จนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้มีการต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมีหลายหน่วยงานที่นอกจากจะได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแล้ว ยังได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติด้วย ส่งผลให้งานบริการภาครัฐของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสอบสนองความต้องการของประชาชน จึงเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล เพื่อเป็นการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการใหบริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถต่อยอดไปสู่การได้รับรางวัลในระดับสากล โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ เป็น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจากรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนเดิม ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จึงได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาโดยเชิญส่วนราชการโดยเน้นที่ส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน และจังหวัดในปริมณฑล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติแล้ว ยังจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน” โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่โดดเด่น ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ อาทิ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน แนวคิด/กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ผลลัพธ์จากการดำเนินการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของตนต่อไปรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดี ผลงาน "การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2556 จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ สำหรับในปี พ.ศ.2556 ยังมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงาน "การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)" สำนักพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รางวัลบูรณาการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน "การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม ผลงาน "อาสาปศุสัตว์"
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์"

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)