เมนูย่อย

หน้าแรก

IS0 14001 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มุ่งมั่นพัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กำหนดโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (The Intenational Organization for Standardization : ISO) เป็นมาตรฐาสากลในการกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมบุคลากร การจัดการด้านความรับผิดชอบและระบบต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร เริ่มดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

สาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001


   1. การกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวางนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และเป้าหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ทางการบริการประชาชน การค้า และอื่นๆ

   2. การวางแผน
       2.1 การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องอยู่เสมอ
       2.2 การวางแผนด้านกฎหมายโดยที่จัดทำขั้นตอนในการบูรณาการกฏหมาย กฏ ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย และข้อบังคับทางราชการ
       2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับตามกฎหมาย เพื่อลดและขจัดมลพิษต่างๆ
       2.4 ลำดับขั้นตอนเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

   3. การเริ่มปฏิบัติและดำเนินการ
       3.1 โครงสร้างและความรับผิดชอบ โดยจัดแบ่งองค์กรและแต่งตั้งผู้ที่มีความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
       3.2 การฝึกอบรม ให้ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากรทุกระดับด้านนโยบาย ผลงาน ผลกระทบ หน้าที่ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
       3.3 การสื่อสารข้อมูล โดยจัดทำขั้นตอนในการรับ-ส่ง และโต้ตอบข้อมูลข่าวสารภายในและนอกองค์กรที่อาจได้รับผลกระทบ
       3.4 จัดทำเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
       3.5 การควบคุมเอกสาร โดยจัดวิธีค้นหา ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารให้ทันสมัย พร้อมที่จะนำไปใช้ และกำหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง
       3.6 การควบคุมการดำเนินการ โดยกำหนดวิธีที่จะควบคุมการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่ขัดกับนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร
       3.7 การเตรียมการในกรณีฉุกเฉินและวิธีตอบสนอง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับ


   1. ประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม
       1.1 ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด
       1.2 ลดมลภาวะจากการผลิต หรือทำงานที่เป็นพิษก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม
   2. ประโยชน์ต่อองค์กร
       2.1 ลดต้นทุนในการผลิต หรือการทำงานในระยะยาว
       2.2 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดและการบริการ
       2.3 แสดงถึงความเป็นผู้นำและภาพลักษณ์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม
       2.4 เพื่อรับการลดหย่อนภาษี
       2.5 เพื่อเกียรติยศ และความภาคภูมิใจขององค์กร
       2.6 ผู้บริหารและบุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน
       2.7 เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home