เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ KM Day 2013

KM Day 2013

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดงาน KM Day 2013 โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดยนางมาลี ธีรานุสนธิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา ในฐานะประธานคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

 • คณะทำงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและปนเปื้อนสารพิษ เรื่อง ขบวนการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะพิษ
 • กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา เรื่อง สื่อการปฏิบัติงานสำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลสิส
 • กลุ่มพยาธิวิทยา เรื่อง ภาษาอังกฤษเครื่องมือสำคัญสู่ AEC
 • กลุ่มสัตว์ทดลอง เรื่อง โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis)
 • กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา เรื่อง นวัตกรรม Disposable "EASY" Box (การประดิษฐ์ Thin Layer Chromatography: TLC spray box แบบใช้แล้วทิ้ง)
 • ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เรื่อง การจัดเก็บ/สำรองข้อมูลด้วย Clound storage
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) เรื่อง ตอ ปกา รูม เจิ๊ด (ดอยลี่ร่วมใน ณ ศวพ.ซเร็น เจ้าหน้าที่ตั้งกลุ่มหัตถกรรม ใช้เวลาว่างประดิษฐ์งานฝีมือ เช่น กระเป๋า เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ ฯ)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) เรื่อง รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการขยะรีไซเคิล เช่น Replate, โต๊ะญี่ปุ่นอินเทรนด์ทำจากขวดใช้แล้ว Diskette innovation, Imagine box กล่องทำจากจากกล่องทิปใช้แล้ว Elastic ban ยางรัดผมจากสายรัดผ้าปิดจมูกใช้แล้ว และเรื่องศูนย์เหนือเปิดประตูสู่ AEC แนะนำประเทศอินโดนีเซีย
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) เรื่อง ฐานข้อมูลการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมที่ส่งตรวจ หนังสือ KM งานได้ผลคนเป็นสุข
 • ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นครราชสีมา) เรื่อง Amazing Plate (การนำ 96 well plate ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาประดิษฐ์เป็นกล่องวางรองเท้า ชั้นเก็บเอกสาร และเก้าอี้เล็ก)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง เตรียมความพร้อมสู่ AEC
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) เรื่อง ขยะรีไซเคิล โคมไฟจากขวดพลาสติก/หลอดทดลองใช้แล้ว กล่องจากเพลทใช้แล้ว
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) เรื่อง ค่านิยมกรมปศุสัตว์ I2-SMART
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) เรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ (นครราชสีมา) เรื่อง ศึกษาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ P. multocida เพื่อใช้ทดแทน blood agar สำหรับทดสอบความคุ้มโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่

นอกจากการนำเสนอผลงาน KM แล้วยังมีการเสวนาในหัวข้อเตรียมตัวสู่ AEC โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยสัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ กลุ่มพยาธิวิทยา สัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ สัตวแพทย์หญิงสาริสา ตระการรังสี กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ สัตวแพทย์หญิงรัตติยา นาคสุวรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) นายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) รวมทั้งแจกรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วมงาน สำหรับงานปีนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular votes ได้แก่ ขบวนการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะพิษ โดยคณะทำงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและปนเปื้อนสารพิษ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


ภาพกิจกรรม

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|