เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการบังคลาเทศศึกษาดูงาน

นักวิชาการบังคลาเทศศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 รองศาสตรจารย์ ดร.บุญส่ง โกสะ สำนักส่งเสิรมแลและฝึกอบรม มหาวิทยาสัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่นานาชาติ ตามโครงการ International Center for Development Communication ในการอบรมหลักสูตร Development of small-holding livestock farming services จำนวน 8 คน เพื่อศึกษาดูงานด้าน Common animal diseases in Thailand, prevention and control & Services provided by the government to small-holding farmers ในการนี้นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ บรรยายแนะนำองค์กร และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

01 02 03 04 05

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นักวิชาการบังคลาเทศศึกษาดูงาน