เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และคณะ ร่วมเสวนาวิชาการในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556

สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และคณะ ร่วมเสวนาวิชาการในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และคณะวิทยากรประกอบด้วยนางสุมน โพธิ์จันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายปรีชา บัวทองจันทร์ นักวิชาการสัตวบลชำนาญการพิเศษ/รักษาการปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาย้ายฝากตัวอ่อน และนางสาววิภาวรรณ ปาณะพล สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมเสวนาวิชาการในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556 เรื่องตอบโจทย์เรื่องแพะ งานนี้จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2556 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริเวณถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 34 อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นการจัดงานด้านแพะเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคกลางซึ่งที่ผ่านมาได้จัดในพื้นที่ภาคใต้ ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุระกิจนำเข้า ส่งออกแพะกว่า 300 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโรค การป้องกัน และควบคุมโรคบรูเซลโลสิสที่เป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในแพะ โดยที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้มอบหมายให้กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยาร่วมสาธิตการตรวจโรคบรูเซลโลสิส และกลุ่มปรสิตวิทยาบริการตรวจหาไข่พยาธิให้กับแพะของเกษตรกรที่เข้าประกวดฟรี และที่สำคัญในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้การนำเข้าและส่งออกแพะในภูมิภาคจะมีความสำคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในอนาคตอันใกล้นี้ ในงานยังมีการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมทางวิชาการ การจัดเวทีเสวนาทางการเกษตร การจัดประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ นิทรรศการความรู้และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ สาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแพะ การออกร้านจากฟาร์มและเกษตรกร นิทรรศการของส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา การให้บริการคลีนิกปศุสัตว์ ตลอดจรกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

b01 b03 goat2013-01 goat2013-02 goat2013-04 goat2013-07 goat2013-08 goat2013-09 goat2013-10 goat2013-11 goat2013-12 goat2013-13 goat2013-14 goat2013-15


ภาพ : สพ.ญ.มนทกานติ์ วงศ์ภากร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และคณะ ร่วมเสวนาวิชาการในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556