เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ การประชุม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2556 ณ ศวพ.พิษณุโลก

การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2556 ณ ศวพ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) โดยมีนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 110 คน ประกอบด้วยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานในสังกัด หลังจากการประชุมกลุ่มใหญ่ มีการแบ่งประชุมกลุ่มย่อยตามภารกิจงานต่างๆ ได้แก่ ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี-ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ อิมมูน-ซีรัมวิทยา-เลปโตสไปโสิส ระบาดวิทยา และบริหารทั่วไป-ช่าง-สัตว์ทดลอง-สถานที่ นอกจากการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสศึกษางานต้นแบบของศูนย์ฯ พิษณุโลก เช่น ระบบคุณภาพไอ เอส โอ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ และโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน รวมทั้งทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย

pitsanulok-22-05-56-01 pitsanulok-22-05-56-02 pitsanulok-22-05-56-03 pitsanulok-22-05-56-04 pitsanulok-22-05-56-05 pitsanulok-22-05-56-06 pitsanulok-22-05-56-07 pitsanulok-22-05-56-08 pitsanulok-22-05-56-09 pitsanulok-22-05-56-10 pitsanulok-22-05-56-11 pitsanulok-22-05-56-12 pitsanulok-22-05-56-13 pitsanulok-22-05-56-14 pitsanulok-22-05-56-15 pitsanulok-22-05-56-16 pitsanulok-22-05-56-17 pitsanulok-22-05-56-18 pitsanulok-22-05-56-19 pitsanulok-22-05-56-20

ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ การประชุม การประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2556 ณ ศวพ.พิษณุโลก