เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005

การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005 ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทั้ง 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติสอบเทียบ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากร เพื่อให้พัฒนาเป็นผู้ตรวจติดตามหรือผู้ตรวจประเมินได้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อการตรวจติดตามระบบคุณภาพ สามารถเขียนรายการตรวจติดตาม รายงานการตรวจติดตาม ออกรายการการปฏิบัติการแก้ไข และเอกสารในระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการ และให้องค์การได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:2005