เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ด้วยฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนบรีิหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้รับผิดขอบตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาบุคลากร “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญขา’, ซี่งเป็นตัวขี้วัดภาคบังคับที่กรมปศุสัตว์ กำหนดสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราฃการของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๕๖ ซึ่งได้จัดทำแผนด้าน การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางตัวชี้วัดของข้าราชการ และพนักงานราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ สำหรับ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๖ โดยได้จัดส่งแผนให้กองการเจ้าหน้าที่ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ขอให้ กลุ่ม / ส่วน / ศูนย์ๆ / ฝ่าย / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปาก และเท้าเปีอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบซีววัตถุสำหรับสัตว์ ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด