เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2553)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2553)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้ยังคงเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชม และยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ผลงานวิชาการที่ผ่านการแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2553)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การทำสไลด์เนื้อเยื่อแบบไม่ใช้เครื่องมือหลักทางจุลพยาธิวิทยา
ธีระ ศรีประสาท  ลัดดา ตรงวงศา  จิรา คงครอง  เจษฎา รัตโณภาส  ทริกา จันทมณีโชติ รุ่งอรุณ ยอดรัก วิลาสินี ป้อมทอง
43 - 51
2 กันยายน 2553
จีโนไทป์ของ cyprinid herpesvirus type-3 ที่พบในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2552
ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์   ตวงทองปัจฉิมะศิริ   สุพรรษา ทางดี
52 - 58
21 ตุลาคม 2553
59 - 71
3 ธันวาคม 2553

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2553)